പാടും മുൻപ് പ്രാവിലെ സീൻ പാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു:ബിജിബാൽ | Bijipal Pravu Song | Visvya Media
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play